6
i
jnfB g-6
jnfB h-6
jnfB i-6
jnfB j-6
jnfB k-6


~Wbv `k-18
~Wbv `k-20


߯ l`qj|`
߯ l`qj|a
߯ l`qj|b
߯ l`qj|c
߯ l`qj|d
߯ l`qj|e
߯ l`qj|f
߯ l`qj|g
߯ l`qj|h


߯ `-8
߯ a-8
߯ b-8
߯ c-8
߯ d-8
߯ e-8
߯ f-8
߯ H-8
߯ h-8
߯ i-8
߯ j-8


߯ `]4
߯ a-4
߯ b-4
߯ c]4
߯ E-S
߯ e-4
߯ G-4
߯ g-4
߯ h-4
߯ i-4
߯ j]4
߯ k]4


~jObv MG-b
~jObv MG-D
~jObv MG-d
~jObv MG-F
~jObv MG-G
~jObv MG-g
~jObv MG-h
~jObv MG-i
~jObv MG-j
~jObv MG-k